W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

10 maja 2024
Ile można dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego.

Propozycja nowego dodatku do renty socjalnej - wyższe świadczenia na horyzoncie, ale bez wpływu na świadczenie wspierające.

W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek do obywatelskiego projektu ustawy, które mają na celu wprowadzenie dodatku do renty socjalnej. Celem tych zmian jest zapewnienie, że suma świadczeń dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji osiągnie poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień 31 grudnia 2024 roku.

 

Kluczowa zmiana: Wprowadzenie dodatku do renty socjalnej.
 

Zmiany przewidują wprowadzenie specjalnego dodatku dla osób uprawnionych do renty socjalnej. Dodatek ten ma równać różnicę między najniższym wynagrodzeniem a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Został zaprojektowany tak, by automatycznie przysługiwał osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, eliminując potrzebę dodatkowego orzekania.
 

Oczekiwane korzyści:

  1. Brak wpływu na inne świadczenia. Według posłanki Joanny Frydrych, nowy dodatek nie wpłynie na wysokość świadczeń wspierających, takich jak tzw. 13-ta i 14-ta renta

  2. Automatyzacja wypłat: Dodatek ma być wypłacany z urzędu, co zwiększy efektywność dotarcia pomocy do uprawnionych.
     

Proces legislacyjny i przyszłe kroki.

 

Zaakceptowane poprawki teraz trafiły do dalszych prac w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zamiarem wprowadzenia ich od 1 stycznia 2025 roku. Wiceminister Łukasz Krasoń podkreślił, że trwają prace nad mechanizmem waloryzacji dodatku, z zapewnieniem, że jego wartość nie będzie obniżana.

 

Rozczarowanie w kontekście świadczenia wspierającego.

 

Mimo nadziei, propozycja nie przyniesie zmian w kwotach świadczenia wspierającego, które jest uzależnione od wysokości renty socjalnej. Ta decyzja zawiodła część społeczeństwa, zwłaszcza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, którzy oczekiwali bardziej znaczącej poprawy w dostępnych środkach finansowych.

 

Przypominamy,  że część osób liczyła na to, że jeśli renta socjalna zostanie podniesiona do 4300 zł, wówczas najwyższa kwota świadczenia wspierającego wyniesie aż ponad 9,4 tys. zł miesięcznie (obecnie to prawie 3,9 tys. zł). Byłoby to rekordowe wparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Niestety, wprowadzona propozycja rozwiązania wyklucza taki scenariusz

 

Krytyka i konieczność dalszej debaty.
 

Niektóre opinie krytyczne, jak te wyrażone przez prof. Agnieszkę Dudzińską, zwracają uwagę, że wprowadzenie dodatku może komplikować system, a pomoc nie dotrze do wszystkich potrzebujących, w szczególności osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podkreśla się potrzebę jasnego i zrozumiałego sformułowania przepisów oraz zapewnienia, że świadczenia trafią do najbardziej potrzebujących.
 

Zbieg rent.
 

Przepisy przewidują także rozwiązania dotyczące osób, które mają prawo do renty socjalnej i renty rodzinnej jednocześnie. W takich przypadkach renta socjalna będzie obniżana, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty.
 

Perspektywy na przyszłość.
 

Zaproponowane zmiany w rentach socjalnych mają być pierwszym krokiem w kierunku kompleksowej reformy systemu świadczeń społecznych w Polsce, mającej na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i efektywnego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jednak obecne rozczarowanie brakiem wpływu na świadczenie wspierające podkreśla potrzebę dalszych dyskusji i przemyśleń w zakresie optymalizacji pomocy socjalnej.