TWOJE IMIĘ
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
Wielokrotny wybór

Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zamawiam bezpłatną analizę >
Zamawiam bezpłatną analizę >
Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Etap drugi, to uzyskanie prawa do  świadczenia wspierającego, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Dużym utrudnieniem jest, że ten drugi etap przebiega za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku o świadczenie wspierające i wymaganych załączników w tradycyjnej formie papierowej, jest niemożliwe. 

Etap pierwszy, to uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia podejmowanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Uzyskanie świadczenia wspierającego jest skomplikowanym procesem.

Postępowanie o świadczenie wspierające składa się z dwóch niezależnych od siebie etapów.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy!

Nawet 3919 zł miesięcznie dla osoby z niepełnosprawnością.

Uzyskaj świadczenie wspierające w 2024 roku!

Celem świadczenia wspierającego jest pomoc finansowa dla osób z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. To urzędnicy będą decydować, kto na taką pomoc zasługuje i jaką kwotę przyznać.

 

 1. Jaki jest cel świadczenia wspierającego?

 2. Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać świadczenie wspierające?

 3. Komu  świadczenie wspierające nie przysługuje?

 4. Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego?

 5. Czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie wspierające?

 6. Kto wypłaca świadczenie wspierające?

 7. Złożenie wniosku o przyznanie prawa  do o świadczenia wspierającego - tylko elektronicznie?

 8. Jak wygląda postępowanie w sprawach o świadczenie wspierające?

 9. Czy przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia wspierającego?

 10. Czy każdy, kto ma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia,  uzyska świadczenie wspierające?

 

 

 

 

Jaki jest cel świadczenia wspierającego?

 

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym,  które mają potrzebę wsparcia, pomocy finansowej służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb życiowych.
 

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie, które jest wypłacane dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 roku. Do tego czasu nie było w Polsce odpowiednika takiego świadczenia.

 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać świadczenie wspierające?

 

Osoba, która stara się o przyznanie prawa do świadczenia wspierającego, musi uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Poziom potrzeby wsparcia jest ustalany przez  wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Komu  świadczenie wspierające nie przysługuje?
 

Pomimo posiadania decyzji  ustalającej  poziom potrzeby wsparcia świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba z niepełnosprawnością:
 

 1. Uzyskała mniej niż 70 punktów potrzeby wsparcia.

 2. Nie złożyła w wymaganej formie lub popełniła błędy formalne we wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego.

 3. Została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo–leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

 4. Jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 5. Na osobę, która jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   

Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego?

 

Świadczenie wspierające jest wypłacane co miesiąc. Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od dwóch czynników:

 

 1. Liczby punktów potrzeby wsparcia, która jest określona w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 2. Aktualnej wysokości renty socjalnej.
   

Obowiązuje 6 progów kwotowych wypłacanego co miesiąc świadczenia wspierającego. I tak świadczenie wspierające przysługuje w wysokości:
 

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów.

 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów.

 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów.

 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów. 

 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.
   

Dla osoby, która uzyskała mniej niż 70 punktów poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające nie przysługuje.
 

Z uwagi na to, że wysokość świadczenia wspierającego oblicza się w odniesieniu do renty socjalnej, to wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające. Oznacza to, że świadczenie wspierające jest waloryzowane.
 

Aktualną wysokość renty socjalnej znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie wspierające?

 

Niestety, dla opiekuna osoby niepełnosprawnej nie przysługuje świadczenie wspierające.

 

Niemniej jednak  opiekun, który  nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie z niepełnosprawnością, z którą wspólnie zamieszkującej i gospodarujące opłacane są składki  emerytalne i   rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

 

Uprawnienie to przysługuje tylko jednemu domownikowi.

 

Kto wypłaca świadczenie wspierające?

 

Świadczenie wspierające wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata ta jest poprzedzona prowadzonym przez ZUS postępowaniem w sprawie przyznania prawa do świadczenia wspierającego.

 

Co do zasady, świadczenie wspierające wypłaca  jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  Niemniej jednak Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić od tej zasady i wyznaczyć inną jednostkę ZUS-u.

 

Złożenie wniosku o przyznanie prawa  do o świadczenia wspierającego - tylko elektronicznie?
 

Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej pełnomocnika. Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Nie ma możliwości złożenia wniosku o świadczenie wspierające tradycyjniej w formie papierowej.
 

Wniosek o świadczenie wspierające  i załączniki do niego są składane wyłącznie w postaci elektronicznej. Wniosek ten składa się  w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku wymaga posiadania profilu na portalu informacyjnym ZUS. 
 

Złożenie podpisu pod tym wnioskiem jest możliwe kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.
 

Wszelkie informacje dotyczące postępowanie jak np. decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacje i inne pisma w sprawie świadczenia wspierającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych doręcza osobie ubiegającej się o świadczenie wspierające i osobie pobierającej świadczenie wspierające wyłącznie w postaci elektronicznej na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Zamieszczenie przez ZUS dokumentu na portalu informacyjnym powoduje automatyczne domniemanie doręczenia tego dokumentu  po upływie 14 dni od dnia jego umieszczenia.
 

Również wszelkie pisma wysyłane do ZUS w sprawie świadczenia wspierającego mogą być składane przez osobę niepełnosprawną lub jej pełnomocnika wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ZUS.

 

Składane do ZUS pisma w spawie świadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.
 

Jak wygląda postępowanie w sprawach o świadczenie wspierające?

 

W pierwszej kolejności należy być świadomym tego, że postępowanie przed ZUS w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne odbywa się wyłącznie elektronicznie, o czym pisaliśmy wyżej.  Wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego składa osoba niepełnosprawna samodzielnie albo jej pełnomocnik.

 

W drugiej kolejności musisz pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające bez uzyskania decyzji ustalającej potrzebę wsparcia, ZUS pozostawi sprawę bez rozpoznania.

 

Po trzecie, wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z uzyskaną ilością punktów potrzeby wsparcia. Do wypłaty świadczenia wspierającego  wymagane jest uzyskanie co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, można złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 


Jednakże, jeśli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparci,  zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Przykład:

Jeżeli o wydanie decyzji  ustalającej poziom potrzeby wsparcia wystąpiono 15 stycznia, decyzję uzyskano 20 lutego, a wniosek o świadczenie wspierające złożono w marcu, to ZUS powinien wypłacić świadczenie wspierające z wyrównaniem  za styczeń, luty i marzec.

 

Jeżeli zaś mając decyzję  ustalająca poziom potrzeby wsparcia z lutego wniosek do ZUS złożono w lipcu, to wyrównanie od lutego nie przysługuje. ZUS będzie realizował wypłatę za lipiec.
 

Podobna zasad obowiązuje, jeżeli o świadczenie występuje się na osobę w okresie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca ukończenia przez tę osobę 18. roku życia.
 

Prawo do świadczenia wspierającego ustala się na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji.
 

Kwotę świadczenia wspierającego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.
 

Świadczenie wspierające ZUS przekazuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy. Nie ma możliwość odbioru tego świadczenia w formie gotówkowej.
 

Czy przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia wspierającego?

 

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjęte w spawie świadczenia wspierającego przysługuje odwołanie do sądu. 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w sprawach odmowy przyznania świadczenia wspierającego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wspierającego oraz nienależnie pobranego świadczenia wspierającego.  
 

Przysługuje także możliwość  składania odwołania w ramach postępowania administracyjnego do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu wyższego stopnia w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Co istotne, nie można jednak składać do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwołania od wysokości przyznanego świadczenia wspierającego. Po pierwsze przyznanie prawa do świadczenia wspierającego nie następuje na podstawie decyzji ZUS. Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ilości punktów potrzeby wsparcia określonych w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. 

 

Dlatego też, aby uzyskać wyższą kwotę świadczenia wspierającego,  należałby złożyć odwołanie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, co jest zupełnie osobnym postępowaniem.

 

Czy każdy, kto ma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, uzyska świadczenie wspierające?

 

Świadczenie wspierające przysługuje tylko dla osób, które otrzymają minimum 70 punktów potrzeby wsparcia.Dodatkowym kryterium jest wprowadzony przez ustawę o świadczeniu wspierającym harmonogram, określający, od kiedy można starać się o to świadczenie.

 

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. od 87 punktów potrzeby wsparcia.
   

 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia, tj. od 78 punktów wsparcia.
   

 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z niższym poziomem potrzeby wsparcia, tj. od 70 punktów wsparcia.