Jakie obszary codziennego funkcjonowania ocenia komisja?

 

Przy ocenie, przez skład ustalający, bada zdolność samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, w odniesieniu do każdej ocenianej czynności bierze się pod uwagę:
 

 1. zdolność osoby zainteresowanej do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;
   
 2. zdolność osoby zainteresowanej do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej;
   
 3. zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od jej rozpoczęcia do jej zakończenia;
   
 4. konieczność wsparcia osoby zainteresowanej przez inną osobę lub technologię wspomagającą
   
 5. niewykonanie czynności przez osobę zainteresowaną z przyczyn niezwiązanych z niepełnosprawnością;
   
 6. nieutrwalony stan zdrowia osoby zainteresowanej niezwiązany z niepełnosprawnością.
TWOJE IMIĘ
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
Wielokrotny wybór

Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zamawiam bezpłatną analizę >
Zamawiam bezpłatną analizę >
Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy!

Nawet 3919 zł miesięcznie dla osoby z niepełnosprawnością.

Uzyskaj świadczenie wspierające w 2024 roku!

Celem świadczenia wspierającego jest pomoc finansowa dla osób z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. To urzędnicy będą decydować, kto na taką pomoc zasługuje i jaką kwotę przyznać.

Podczas komisji powinno zostać dokładnie przeanalizowanych 32 obszarów funkcjonowania. Przyjmując, że skrupulatne zbadanie jednego obszaru powinno zająć ok. 3 minut, komisja powinna trwać od 1,5 do 2 godzin. W praktyce komisje będą trwały 15 minut, a na zbadanie jednego obszaru  będzie przeznaczać się ok. 30 sekund.

Punkty poziomu wsparcia  może przyznawać przeszkolony przez internet pracownik socjalny, pedagog, doradca zawodowy, pielęgniarka czy psycholog. Wystarczy, że zdalnie zda test uprawniający do orzekania.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest przez komisję działającą przy Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Uzyskana liczba punktów poziomu wsparcia jest decydująca dla wysokości świadczenia wspierającego.

Decyzja o liczbie punktów poziomu wsparcia podejmowana jest na podstawie obserwacji, wywiadu,  analizy dokumentacji medycznej, kwestionariusza oceny i innych czynności oceniających. Liczba punktów wsparcia zależy od uznania komisji.

Jak obliczane są punkty poziomu potrzeby wsparcia?

 

Poziom potrzeby wsparcia wyrażony jest wartością punktową stanowiącą sumę iloczynów czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Iloczyn  jest zaokrąglany do setnych wartości w górę.

 

Wartość punktową potrzeby wsparcia:

 • dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, określa się jako iloczyn współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności;
   

 • dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, gdy potrzeba wsparcia występuje więcej niż w jednym rodzaju niepełnosprawności, określa się jako iloczyn najwyższej ustalonej wartości współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności, najwyższej ustalonej wartości współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia spośród rodzajów niepełnosprawności i wagi przypisanej do danej czynności.
   

Każdemu rodzajowi wymaganego wsparcia przypisany jest określony współczynnik, odpowiadający jego wadze dla możliwości niezależnego życia.:

 • 0,80 – dla wsparcia towarzyszącego,

 • 0,90 – dla wsparcia częściowego,

 • 0,99 – w przypadku wsparcia pełnego,

 • 1,00 – w przypadku wsparcia szczególnego.
   

Każdemu wymiarowi częstotliwości wymaganego wsparcia przypisany zostaje określony współczynnik odpowiadający częstości przypadków, w których osoba zainteresowana nie ma zdolności do samodzielnego wykonania określonej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania:

 • 0,50 – czasami;

 • 0,75 – często;

 • 0,95 – bardzo często;

 • 1,00 – zawsze.
   

Czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania, opisy tych czynności, rodzaje niepełnosprawności, zdolność do samodzielnego wykonywania czynności, rodzaje wymaganego wsparcia i określenie jego częstotliwości, wraz z przypisanymi wartościami wag i współczynników, określa dedykowany formularz.

Sposób postępowania przy wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia
 

Skład ustalający, określa poziom potrzeby wsparcia osobie zainteresowanej, przy zastosowaniu formularza, na podstawie: 

 • obserwacji, 

 • wywiadu bezpośredniego 

 • oceny funkcjonowania, zwanej „czynnościami oceniającymi”, 

 • informacjami wskazanymi w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
   

Obserwacja - polega na dokonaniu spostrzeżeń obejmujących zachowanie i sposób funkcjonowania osoby zainteresowanej oraz jej angażowanie się w wykonywanie dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, w celu dokonania oceny co do możliwości ich samodzielnego wykonania.
 

Wywiad bezpośredni - polega na uzyskaniu bezpośrednio od osoby zainteresowanej informacji dotyczących jej zachowania i sposobu funkcjonowania, w wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz jej angażowania się w ich wykonywanie w celu dokonania oceny co do możliwości ich samodzielnego wykonania. 
 

Ocena funkcjonowania - polega na wskazaniu wykonania, skierowanym bezpośrednio do osoby  zainteresowanej, dowolnych działań dotyczących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, oceniających sposób jej funkcjonowania, i angażowanie się w ich wykonywanie, w celu dokonania oceny co do możliwości ich samodzielnego przez nią wykonywania.  
 

Każdy z członków składu ustalającego po przeprowadzeniu czynności oceniających sporządza pisemną opinię, zawierającą informacje pozyskane podczas czynności oceniających oraz w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności oceniających przygotowują i podpisują formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. 

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Jaki jest skład komisji orzekającej poziom potrzeby wsparcia? 
 

Komisja orzekająca poziom potrzeby wsparcia składa się z dwóch osób. Jest to tak zwany “skład ustalający”, a jego członkowie są “specjalistami do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia”. Członkiem składu ustalającego może zostać:

 • fizjoterapeuta,

 • pedagog, 

 • pedagog  specjalny,

 • pracownik socjalny,

 • doradca zawodowy,

 • pielęgniarka lub pielęgniarz.


Członków składu powołuje  przewodniczący wojewódzkiego zespołu albo upoważniona przez niego osoba. 
 

Specjalistą do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia może zostać osoba, która ma co najmniej 2-letnie doświadczeniem w wykonywaniu pracy w jednym z wymienionych zawodów w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających powołanie na specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia.  

 

Specjaliści do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia tworzą “wojewódzki zespół”. Członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu.

W jakim terminie i miejscu jest ustalany poziomu potrzeby wsparcia?
 

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia  doręcza się osobie ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia,  jej przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu. 
 

O terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia zawiadamia się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek osoby zainteresowanej, zawiadomienia, terminie i miejscu komisji, wojewódzki zespół może dokonać również telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego.
 

Nieobecność osoby zainteresowanej w miejscu i terminie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia w wyznaczonym przez wojewódzki zespół w zawiadomieniu, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 

Nieobecność na komisji można usprawiedliwić ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi. Wówczas w terminie do 7 dni od dnia wyznaczonego terminu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia, wojewódzki zespół: 

 • wyznacza nowy termin ustalenia poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku uznania usprawiedliwienia osoby zainteresowanej za uzasadnione;

 • pozostawia sprawę bez rozpoznania – w przypadku nieuznania usprawiedliwienia osoby zainteresowanej za uzasadnione. 

 

Decyzja ustalająca poziom  potrzeby wsparcia powinna zostać wydana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wpływu wniosku do wojewódzkiego zespołu.

 

Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności.

Jakie są kryteria  oceny  czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania?
 

 1. zmiana pozycji ciała –polegająca na zdolności do dokonywania dowolnej zmiany pozycji swojego ciała w przestrzeni, w tym zdolności do przyjmowania i powrotu do pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej oraz przyjmowania, i powrotu do spoczynkowej pozycji ciała;

 2. poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu; 

 3. poruszanie się w nieznanym środowisku –  polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;

 4. sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania precyzyjnych ruchów palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;

 5. przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do  przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, takich jak w szczególności autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu; 

 6. klasyfikacja docierających bodźców – polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do tej osoby różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla osoby;

 7. przekazywanie informacji innym osobom – – polegające na zdolności do logicznego, zwięzłego i zrozumiałego przekazania innym osobom posiadanych informacji za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w szczególności przez mowę, gesty lub pismo, w tym również informacji dotyczących własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia;

 8. prowadzenie rozmowy –  polegające na zdolności do inicjowania, kontynuowania i zakończenia rozmowy lub wymiany informacji z jedną osobą oraz z więcej niż jedną osobą, w tym zdolności do wprowadzania nowych tematów i poglądów lub nawiązywania do tematów poruszanych przez innych, za pomocą powszechnie obowiązującego w społeczeństwie sposobu komunikacji;

 9. opanowanie nowej umiejętności praktycznej – polegające na zdolności do opanowania, podjęcia i przeprowadzenia do końca nieposiadanej wcześniej, nowej umiejętności praktycznej związanej z codziennym funkcjonowaniem lub opanowaniu nowego zachowania;

 10. koncentrowanie się na czynności – polegające na zdolności do celowego skupienia uwagi na wykonywaniu określonej czynności, skierowania uwagi na określony bodziec i utrzymywania jej w czasie, w tym również zdolności do przerzutności i podzielności uwagi;

 11. korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych –  polegające na zdolności do korzystania z technologii, wykorzystywanych do rozwiązywania problemów, ułatwienia codziennego funkcjonowania, usprawnienia pracy albo edukacji oraz zwiększenia wydajności i jakości usług, w tym w szczególności umiejętności korzystania z radia, telewizora, komputera, Internetu, telefonu komórkowego;

 12. mycie i osuszanie całego ciała – polegające na zdolności do umycia całego ciała z użyciem wody i odpowiednich środków czyszczących w szczególności mydła lub płynu do kąpieli oraz osuszenia całego ciała z użyciem ręcznika, w warunkach domu i poza domem;

 13. mycie i osuszanie rąk i twarzy – polegające na zdolności do umycia rąk i twarzy przy użyciu wody oraz odpowiednich środków czyszczących takich jak na przykład mydło lub żel do mycia twarzy oraz osuszeniu rąk i twarzy z użyciem ręcznika w warunkach domu i poza domem;

 14. pielęgnowanie poszczególnych części ciała – polegające na zdolności do pielęgnowania części ciała, w szczególności skóry ciała i głowy, zębów, paznokci dłoni i stóp, genitaliów, które wymagają więcej odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, innych niż tylko mycie i suszenie;

 15. troska o własne zdrowie – polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb fizycznych, podejmowania czynności związanych z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków bytowych, unikania czynników szkodliwych oraz zdrowego odżywiania się i zachowania właściwego poziomu aktywności fizycznej;

 16. korzystanie z toalety –  polegające na zdolności do rozpoznania potrzeb dotyczących oddania moczu i wydalania stolca, w tym udania się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowania ubraniem przed i po oddaniu moczu lub wydalaniu stolca;

 17. ubieranie się – polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętność dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwy dobór ubrania, zapinanie guzików i wiązanie butów;

 18. jedzenie i picie – polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowania jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwierania butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia;

 19. stosowanie zalecanych środków terapeutycznych – polegające na  zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z zaburzenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, stanowiącego podłoże niepełnosprawności, podejmowania czynności związanych z korzystaniem usług specjalistów i przestrzegania wydawanych zaleceń, przyjmowania produktów leczniczych z zachowaniem właściwej metody podawania i dawkowania oraz stosowania metod terapeutycznych;

 20. realizowanie wyborów i decyzji – polegające na zdolności do realizowania własnych wyborów i decyzji, w tym zdolność do przeanalizowania problemu, identyfikacji dostępnych opcji działania, wyboru najlepszej z tych opcji oraz zdolność do oceny skutków dokonanego wyboru i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań,

 21. pozostawanie w domu samemu – polegające na zdolności do pozostawania w domu samemu przez okres co najmniej jednej doby, 

 22. nawiązywanie kontaktów – polegające na zdolności do inicjowania kontaktów z innymi osobami, w tym nawiązywania kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi, w sposób fizyczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 23. kontrolowanie własnych zachowań i emocji – polegające na zdolności do kontrolowania własnych emocji i odruchów, zarówno werbalnych jak i fizycznych, we wzajemnych kontaktach z osobami znanymi oraz nieznanymi, w sposób odpowiedni do danej sytuacji i akceptowany społecznie;

 24. utrzymywanie kontaktów z bliskimi – polegające na zdolności do  utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi, takimi jak na przykład rodzina, przyjaciele lub bliscy znajomi, w szczególności występowanie u osoby zainteresowania i potrzeby utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się lub widywania z tymi osobami oraz występowanie obiektywnych przeszkód w utrzymaniu kontaktów;

 25. tworzenie bliskich relacji z innymi osobami – polegające na zdolności do inicjowania, tworzenia i utrzymywanie bliskich relacji uczuciowych z drugą osobą, w tym zdolność do zawierania związków, założenia rodziny, wspólnego zamieszkania i planowania wspólnej przyszłości; 

 26. kupowanie artykułów codziennej potrzeby – polegające na zdolności do wybierania, nabywania i przewożenia artykułów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące i artykuły gospodarstwa domowego oraz zdolność do składowania zakupionych artykułów w odpowiednich miejscach;

 27. przygotowywanie posiłków – polegające na zdolności do  przygotowania i podawania do spożycia posiłków prostych, czyli  posiłków o małej liczbie składników, łatwych w przygotowaniu i łatwych do serwowania oraz posiłków złożonych, czyli posiłków o dużej liczbie składników, wymagających skomplikowanych metod przygotowania i serwowania;

 28. dbanie o dom, ubrania i obuwie polegające na zdolności do  czyszczenia powierzchni i sprzętu kuchennego, sprzątania zajmowanego mieszkania przy użyciu sprzętu gospodarstwa domowego, właściwego segregowania i pozbywania się śmieci oraz zdolność do dbania o ubrania i obuwie, w tym właściwego przechowywania garderoby, prania i suszenia odzieży oraz korzystania z pralki, suszarki lub żelazka;

 29. dokonywanie transakcji finansowych polegające na zdolności do dokonywania transakcji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, kończących się kupnem lub sprzedażą towaru lub usługi, w tym rozumienie wartości pieniądza i cen produktów oraz używanie pieniędzy do kupowania lub sprzedaży;

 30. rekreacja i organizacja czasu wolnego polegająca na zdolności do zaangażowania się w aktywności związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu, jak na przykład udział w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych, w tym nieformalnych lub formalnych zorganizowanych przez instytucje publiczne i inne podmioty, wizyty w placówkach kultury, podróżowanie lub zwiedzanie, rozwijanie hobby oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań;

 31. załatwianie spraw urzędowych  polegające na zdolności do korzystania z usług publicznych, załatwienia spraw w urzędach lub instytucjach, w tym zdolności do złożenia odpowiedniego wniosku w postaci papierowego lub elektronicznej bądź przez Internet;

 32. realizowanie dziennego rozkładu zajęć polegające na zdolności do podejmowaniu działań związanych z planowaniem, ustalaniem i spełnianiem czynności wynikających z codziennego rozkładu zajęć i obowiązków.

Jakie wyróżniono rodzaje wymaganego wsparcia?
 

 1. Wsparcie towarzyszące

 • w przypadku niepełnosprawności fizycznej oznacza konieczność stymulacji lub instruowania osoby werbalnie lub gestem podczas samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania lub przygotowanie elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez tę osobę czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania,
   

 • w przypadku niepełnosprawności sensorycznej oznacza konieczność dostarczenia osobie informacji niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania za pomocą dostępnego kanału komunikacyjnego w połączeniu lub bez przygotowania elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez nią  czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania,
   

 • w przypadku niepełnosprawności intelektualnej oznacza konieczność instruowania lub ukierunkowania osoby w podejmowaniu decyzji, wskazywania osobie kolejnych etapów czynności w przypadku wykonywania czynności złożonej lub koordynowania działań osoby podczas samodzielnego wykonywania przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania lub konieczność instruowania osoby w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw zachowań osoby,
   

 • w przypadku niepełnosprawności psychicznej oznacza konieczność stymulacji osoby w celu zainicjowania samodzielnego wykonania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w połączeniu lub bez przygotowania elementów niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez osobę czynności, lub instruowania osoby w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw jej zachowań.
   

 1. Wsparcie częściowe
  Oznacza konieczność współpracy z osobą przy częściowym lub całkowitym wykonywaniu przez nią czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w połączeniu z przygotowaniem lub bez przygotowania elementów niezbędnych do wykonywania tych czynności, lub konieczność współpracy z osobą w celu zapobiegnięcia wystąpienia niebezpiecznych następstw jej zachowań, lub konieczność częściowej kompensacji funkcji organizmu przez stosowanie technologii wspomagających.
   

 2. Wsparcie pełne
  Oznacza konieczność całkowitego wyręczenia osoby w wykonywaniu czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania przez inną osobę, w związku z całkowitym brakiem jej zdolności do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania lub konieczność całkowitej kompensacji funkcji organizmu przez stosowanie technologii wspomagających.
   

 3. Wsparcie szczególne.
  Oznacza konieczność udzielenia osobie jednego z rodzajów wymaganego wsparcia, w połączeniu z koniecznością stosowania środków wsparcia niezbędnych do podtrzymania podstawowych funkcji fizjologicznych utrudniających udzielenie wsparcia, lub związane z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa własnego i innych osób lub prezentowania w stosunku do osoby udzielającej wsparcia zachowań niebezpiecznych, agresywnych lub oporujących.

Jakie są kryteria oceny zdolności do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania?

 

Zdolność do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania jest oceniana przez skład ustalający w każdym przypadku w odniesieniu do niepełnosprawności: 

 • fizycznej, 

 • sensorycznej, 

 • intelektualnej 

 • psychicznej.
   

Oceniając zdolność do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności:

 

 • fizycznej – możliwość wykonywania i koordynowania czynności w zakresie zaangażowania struktur ciała związanych z ruchem, siły mięśni szkieletowych, funkcji ruchowej i manipulacyjnej kończyn, innych struktur i powiązanych z nimi funkcji ciała oraz występujące u osoby ograniczenia bólowe;
   

 • sensorycznej – możliwość odbierania, przekazywania, przetwarzania i interpretowania zewnętrznych bodźców sensorycznych dostarczanych organizmowi przez narządy zmysłów;
   

 • intelektualnej – możliwość nabywania wiedzy i wykorzystania nabytej wiedzy do wykonywania czynności, rozumienie znaczenia wykonywanej czynności, konsekwencji wykonywania czynności lub jej zaniechania oraz zdolność do podejmowania decyzji dotyczących własnej osoby lub wyrażenia woli wykonywania czynności;
   

 • psychicznej – wolę i świadomość wykonywania czynności, zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji lub wyrażenia woli wykonania czynności, zdolność dostosowania zachowania do obowiązujących norm społecznych, zdolność rozumienia znaczenia wykonywanej czynności oraz znaczenia konsekwencji jej wykonania lub zaniechania.
   

Dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania przypisana jest określina waga w wartości 4 punktów.