ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.
Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami sytuacja wygląda daleko od optymistycznych zapowiedzi. Spośród ponad 150 000 złożonych wniosków decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia otrzymało
W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

19 lutego 2024

Świadczenie wspierające: pierwszy miesiąc w liczbach

W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie sygnalizuje ogromne zapotrzebowanie na wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Złożone wnioski:

  • 96 134  wniosków złożonych w styczniu 2024 roku.

  • 8134 wniosków  -  województwo  z największą liczbą złożonych wniosków (śląskie).

  • 1834 wniosków -  województwo z najmniejszą liczbą złożonych wniosków (opolskie).

 

Zespoły wojewódzkie ustalające poziom potrzeby wsparcia:

  • 620 liczba specjalistów ustalających poziom potrzeby wsparcia.

  • 91  specjalistów w województwie zachodnio-pomorskim (najwięcej).

  • 9 specjalistów w województwie wielkopolskim (najmniej).

 
Podjęte decyzje:

  • 0 (zero) liczba decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

  • 0 (zero) liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wspierającego.
     

Tylko w styczniu, tj. pierwszym miesiącu, gdy możliwe jest ubieganie się o świadczenie wspierające,  liczba rozpoczętych postępowań o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego ponad dwukrotnie przekroczyła prognozowaną przez rząd  liczbę beneficjentów tego świadczenia. 

 

W styczniu  zarejestrowano imponującą liczbę 96 tysięcy wniosków o świadczenie wspierające, podczas  gdy w uzasadnieniu do ustawy o świadczeniu wspierającym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidywało, że świadczenie wspierające otrzyma około 50 tysięcy osób. 


Te dane rzucają światło na konieczność dalszej analizy i dostosowania liczby orzeczników w odpowiedzi na rzeczywiste i przewidywane zapotrzebowanie. Aby system świadczeń wspierających działał efektywnie i sprawnie, konieczne jest ciągłe monitorowanie sytuacji i elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu zapewnienia, że wszystkie wnioski są przetwarzane w sposób terminowy i sprawiedliwy.

 

Znaczne przekroczenie liczby oczekiwanych wniosków stawia przed organami administracji publicznej poważne wyzwania operacyjne. Należy do nich przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników oraz specjalistów, którzy będą w stanie sprawnie przetwarzać wnioski i dokonywać oceny uprawnień do świadczenia. Ponadto konieczne jest dostosowanie infrastruktury informatycznej, która musi wytrzymać obciążenie związane z dużą liczbą aplikacji online.


Każda z komisji orzekających o poziomie potrzeby wsparcia przeznacza teoretycznie zaledwie 45 minut na badaniu jednego wniosku, gdzie poza samym badaniem 32 obszarów funkcjonowania należy wykonać  jeszcze szeregu czynności formalnych.

Biorąc pod uwagę, że komisje te pracują w dwuosobowych składach (czyli jest co najwyżej 310 składów orzekających), a liczba wniosków przekracza 96 tysięcy, skala wyzwania staje się jeszcze bardziej widoczna. Procedura ta, choć wielce niedoskonała dla   dokładnej oceny potrzeb wnioskodawcy i tak znacząco wydłuża czas potrzebny na przetworzenie wszystkich wniosków, który prawdopodobnie będzie przekraczał ustawowo wyznaczone 3 miesiące.