Obowiązujące od 29 listopada br. rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. poz. 2581). Wprowadza ono specjalną procedurę oceny
Projekt ustawy zakłada, że do korzystania z usług asystencji osobistej będą uprawnione osoby, które spełniają określone ustawowe warunki związane z wiekiem oraz ustaloną potrzebą wsparcia określoną na poziomie od 70
W dniu 31 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Projekt ten ma na celu

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

18 czerwca 2023
Komu przysługuje świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające. Procedura przyznawania i wypłacania. Projekt ustawy. 

Projekt ustawy przewiduje, że ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie dokonywane na wniosek osoby uprawnionej, skierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W przypadku dzieci niepełnosprawnych i osób niezdolnych do czynności prawnych wniosek o świadczenie wspierające może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub osoby dorosłej niepełnosprawnej.

 

Cyfryzacja procesu składania wniosków o świadczenie wspierające.

 

Przewiduje się pełną cyfryzację procesu składania wniosków i przyznawania świadczenia wspierającego. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, które już obecnie są wykorzystywane do składania wniosków o inne świadczenia, takie jak "świadczenie dobry start", "świadczenie wychowawcze", "rodzinny kapitał opiekuńczy" czy "dofinansowanie pobytu dziecka w instytucji opieki do lat 3". Oto kilka dostępnych systemów:
 

  • Profil informacyjny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

  • System teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługi drogą elektroniczną, spełniając wymogi opisane w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS.

  • System teleinformatyczny utworzony przez ministra odpowiedzialnego za sprawy rodziny.

  • Inny system teleinformatyczny wskazany przez ZUS we współpracy z ministrem odpowiedzialnym za sprawy rodziny, jak opisano w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS

 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS a świadczenie wspierające.

 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) będzie narzędziem, które ZUS będzie wykorzystywać do kontaktowania się z osobą ubiegającą się o świadczenie lub pobierającą je. Każdy wnioskodawca będzie korzystał z istniejącego konta na PUE ZUS (np. jeśli wcześniej składał wnioski o inne świadczenia, korzystał z bonu turystycznego lub innej formy wsparcia) lub założy nowe konto w celu złożenia wniosku o świadczenie. Jeśli będzie to konieczne, ZUS założy konto.

 

Informacje te pochodzą z projektu ustawy o świadczeniu pielęgnacyjnym zamieszczonym na stronie senatu.