W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

15 czerwca 2023
Świadczenie wspierające dla  osób niepełnosprawnych. Odwołanie od punktów poziomu wsparcia.

Cel wprowadzenia świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla niepełnosprawnych.

 

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia — świadczenia wspierającego — do systemu prawnego. Zgodnie z ustawą, osoby z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, będą mogły otrzymać to świadczenie w celu wsparcia ich szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, w przeciwieństwie do opieki opiekuńczej, która jest przeznaczona dla opiekunów osób wymagających opieki.

 

Osoby, które spełniają odpowiednie kryteria niepełnosprawności i poziomu potrzeby wsparcia, będą uprawnione do otrzymywania świadczenia wspierającego. Zmiany wprowadzone przez ustawę mają na celu dostosowanie systemu wsparcia do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, podkreślając znaczenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt ustawy jest realizacją priorytetów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, która zakłada modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Priorytet ten obejmuje zmiany mające na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wsparcia oraz wprowadzenie różnicowania wsparcia zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które mają umożliwić opiekunom osób niepełnosprawnych podejmowanie aktywności zawodowej, nawet jeśli korzystają z pewnych świadczeń związanych z opieką.

 

Projekt ustawy wprowadza również zabezpieczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zdecydują się zrezygnować z otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna na rzecz świadczenia wspierającego wybrane przez osobę niepełnosprawną.

 

Szacowana liczba osób uprawnionych do świadczenia wspierającego.

 

Wypłata będzie przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o konieczności wsparcia. Szacuje się, że spośród osób z niepełnosprawnościami, wskazaniem 7 i 8 (101,5 tys.) lub znacznym stopniem niepełnosprawności (1 013,5 tys.), skierowanych zostanie świadczenie. Wśród beneficjentów, 50 tys. osób będzie posiadało najwyższy stopień nowego wsparcia, 150 tys. osób będzie posiadało średni stopień potrzeby wsparcia, a 300 tys. osób będzie miało najniższy stopień potrzeby wsparcia. Łącznie jest 1,1 mln osób, których opiekunowie nie otrzymują świadczenia pielęgnacyjnego z powodu zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia. Obecnie 236 tys. osób otrzymuje świadczenia opiekuńcze, z czego większość to świadczenie pielęgnacyjne (217 tys.), a pozostałe to specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

 

Szacuje się, że około 1 734 270 osób może złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Przyjmuje się, że 50% tej grupy (867,14 tys.) złoży wniosek w 2024 r. w związku z wejściem w życie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Następnie 30% tej grupy (520,28 tys.) złoży wniosek w 2025 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2, obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. Wreszcie 20% tej grupy (346,85 tys.) złoży wniosek w 2026 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3, obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. Planuje się wprowadzenie świadczenia wspierającego dla poszczególnych grup co roku, z uwzględnieniem możliwości przejścia na świadczenie pielęgnacyjne. Szacuje się, że ostatecznie 46,1 tys. osób z najwyższym stopniem wsparcia, 138 tys. osób ze średnim stopniem potrzeby wsparcia i 276,6 tys. osób z najniższym stopniem potrzeby wsparcia skorzystają z świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Planowana wysokość świadczenia wspierającego.

 

Wysokość świadczenia wspierającego będzie wynosić:

  • 200% wysokości renty socjalnej dla osób z najwyższym stopniem wsparcia,

  • 100% wysokości renty socjalnej dla osób ze średnim stopniem potrzeby wsparcia,

  • 50% wysokości renty socjalnej dla osób z najniższym stopniem potrzeby wsparcia.

Przyjęto, że corocznie świadczenia będą dostosowywane do inflacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Koszty obsługi świadczeń przez ZUS będą wynosić 2% środków na realizację świadczeń wspierających w latach 2024-2026 oraz 1% środków na realizację świadczeń wspierających w kolejnych latach.

 
Więcej o projekcie ustawy o świadczeniu wspierającym znajdziesz TUTAJ