W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie
W obliczu rosnącego zainteresowania świadczeniem wspierającymi i nieprzerwanego napływu telefonów, które znacząco obciążały nasze linie telefoniczne, zdecydowaliśmy się na czasowe niepublikowanie numeru telefonu oraz adresu e-mail naszego biura. Zamiast kontaktu
Świadczenie wspierające to kluczowa pomoc finansowa dla osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji. Niestety, proces uzyskania tego wsparcia może być skomplikowany, co potwierdza sytuacja

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

29 listopada 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Liczba punktów poziomu potrzeby wsparcia zadecyduje o uprawnieniu do usług asystenckich. Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej. 

Projekt ustawy zakłada, że do korzystania z usług asystencji osobistej będą uprawnione osoby, które spełniają określone ustawowe warunki związane z wiekiem oraz ustaloną potrzebą wsparcia określoną na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której w ustawie o świadczeniu wspierającym.
 

 

Cel projektu ustawy o asystencji osobistej.
 

Zamierzeniem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami jest próba systemowego uregulowania korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z usługi asystencji osobistej i stworzenie w ten sposób trwałych warunków dla osób z niepełnosprawnościami do realizacji możliwie pełnego samodzielnego życia. 

 

Usługa asystencji osobistej ma polegać na udzielaniu wsparcia osobie mającej długotrwale naruszoną sprawność w wykonywaniu czynności, których nie może wykonać na równi z innymi osobami. 
 

Celem usługi asystencji osobistej ma być realizacja prawa do aktywnego włączenia i udziału w życiu społecznym, w tym pełnienia ról społecznych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wolności osobistej i niezależności w życiu codziennym.
 

Usługa asystencji osobistej ma umożliwić osobie z niepełnosprawnością, dzięki pomocy asystenta osobistego, wykonywanie czynności, których nie może wykonywać na równi z innymi osobami, i może obejmować wsparcie w następujących zakresach: czynności samoobsługowe, utrzymanie higieny osobistej, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikowanie się z otoczeniem, poruszanie się i przemieszczanie oraz podejmowanie aktywności życiowej (społecznej i zawodowej).
 

Historia ustawy o asystencji osobistej w Polsce jest procesem rozwijającym się i ewoluującym. 
 

Oto kluczowe momenty w historii tej ustawy:
 

Zapowiedź Projektu (2020 - 2021): Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w lipcu 2021 roku, że projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami trafi do Sejmu do końca 2021 roku. Prace nad ustawą miały zostać wypracowane przez zespół roboczy w ramach prezydenckiej Rady do spraw Społecznych, z prof. Markiem Rymszą na czele​​.
 

Zmiana Koncepcji (2021 - 2022): Prace nad projektem zostały opóźnione, a koncepcja założeń ustawy uległa zmianie w odpowiedzi na stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakładał wprowadzenie skali określającej zakres potrzeby wsparcia, a Kancelaria Prezydenta planowała przeprowadzenie szerszych konsultacji społecznych przed złożeniem projektu ustawy do parlamentu​​.
 

Opóźnienia i Dalsze Prace (2022): Początkowo planowano przedstawić założenia legislacyjne ustawy w grudniu 2021 roku, z wejściem w życie przepisów w 2023 roku. Termin ten przesunięto na początek 2022 roku, a następnie na sierpień. Ostatecznie tylko założenia do ustawy przedstawiono podczas II Forum Deinstytucjonalizacji w Kancelarii Prezydenta w kwietniu 2022 roku. Według tych założeń asystencja miała być kierowana do osób w wieku 16-65 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które potrzebują wsparcia przynajmniej przez 20 godzin w tygodniu​​.
 

Konsultacje Społeczne (2023): W listopadzie 2023 roku w Kancelarii Prezydenta rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu ustawy. Projekt ten ma być odpowiedzią na oczekiwania środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz ma zagwarantować stały i równy dostęp do formy wsparcia finansowanej ze środków publicznych. 

 

Uwagi do przedstawionych rozwiązań legislacyjnych można przesyłać do Kancelarii Prezydenta RP na adres mailowy: asystencja@prezydent.pl, do 22 grudnia br.

 

 

Ta historia ustawy o asystencji osobistej pokazuje, jak dynamicznie i skomplikowanie może przebiegać proces legislacyjny, szczególnie w kontekście tak ważnego obszaru, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje również na wagę konsultacji społecznych i odpowiedzi na potrzeby społeczności, których dotyczy dana ustawa.
 

Liczba punktów potrzeby wsparcia a prawo do usług asystencji osobistej.
 

Ogłoszony projekt ustawy zakłada, że do korzystania z usług asystencji osobistej będą uprawnione osoby, które spełniają określone ustawowe warunki związane z wiekiem oraz ustaloną potrzebą wsparcia określoną na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której w  ustawie o świadczeniu wspierającym.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami usługa asystencji osobistej ma przysługiwać osobie uprawnionej w wymiarze od 40 do 160 godzin miesięcznie.

 

Liczba przyznanych godzin usługi asystencji określana będzie na podstawie ustalonych indywidualnych potrzeb osoby, uzyskanej liczby punktów wsparcia w skali potrzeby wsparcia oraz rodzaju, zakresu i liczby usług skierowanych do osób niepełnosprawnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, z jakich osoba korzysta.


Ostatecznie, to od Sejmu będzie zależało, czy projekt ustawy o asystencji osobistej zostanie przyjęty.