ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.
Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami sytuacja wygląda daleko od optymistycznych zapowiedzi. Spośród ponad 150 000 złożonych wniosków decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia otrzymało
W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

23 czerwca 2023
Wiosek o świadczenie wspierające. Odwołanie od decyzji poziomu potrzeby wsparcia.

Poprawki senatu w ustawie o świadczeniu wspierającym.

Podczas posiedzenia Senatu dnia 21 czerwca, senatorowie zgłosili kilka poprawek, w tym zmniejszenie progu punktowego, od którego przyznawane będzie świadczenie wspierające.

 

 

Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, do której skierowano ustawę, odbyło się 22 czerwca, podczas którego członkowie głosowali nad różnymi poprawkami do ustawy o świadczeniu wspierającym zaproponowanymi m.in. przez organizacje społeczne. Wprowadzono 76 poprawek. Kluczową kwestią  dla tysięcy osób jest poprawka dotycząca obniżenia  progu, od którego należy się od państwa finansowe wsparcie  w formie świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Z 70 na 50 punktów w 100-punktowej skali. Jest to poprawka senatorów: F. Libickiego, M. Kochan, A. Gorgoń-Komor, J. Hibner.

 

Niestety, nie jest to jeszcze przesądzone, że świadczenie wspierające niepełnosprawnych będzie wypłacane od 50 punktów potrzeby wsparcia Formacja rządząca — więc i cały PiS głosował przeciw. Można więc zakładać, że kiedy poprawiona w Senacie ustawa wróci do Sejmu, może zostać odrzucona przez większość rządzącą.

 

Inna z istotnych poprawek przewiduje, że kobieta, która ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński, uzyska prawo do świadczenia wspierającego. Wprowadzono bowiem rozwiązane, że świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie pełnoletniej (co nie jest jednoznaczne z ukończeniem 18 roku życia).

 

Niezwykle ważne jest także, że  osoba z niepełnosprawnością, która zdecyduje się pobierać świadczenie wspierające, będzie mogła je łączyć z rentą, zasiłkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem uzupełniającym oraz  z dochodami z pracy. 

 

Dodatkowe kryteria do ustalenia potrzeby poziomu wsparcia  osoby  z niepełnosprawnością.

 

Senat przegłosował też  poprawkę,  która uzupełnia regulację odnoszącą się do zasad ustalania potrzeby wsparcia.  Oceniając poziom potrzeby wsparci, a komisje orzekające będą zobowiązane badać także odczuwany  ból i dyskomfort  przy wykonywaniu określonych czynności przez osobę wymagającą wsparcia.

 

Zobowiązano także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,   do określenia w rozporządzeniu wag dla poszczególnych obszarów codziennego funkcjonowania i kategorii w nich się znajdujących, z uwzględnieniem zróżnicowania wag w zależności od tego, w ilu i jakich obszarach osoba z niepełnością potrzebuje wsparcia.

 

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu wraz z zestawieniem wniosków znajdziesz TUTAJ