W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

20 czerwca 2023
Odwołanie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia - projekt ustawy.

Zgodnie z projektem ustawy planowane jest, że od roku 2024 wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Wysokość tego nowego rodzaju wsparcia będzie zależeć od poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Jak zostanie on ustalony? Nowe przepisy przewidują przyznanie świadczenia wspierającego osobie niepełnosprawnej na podstawie oceny jej poziomu potrzeby wsparcia. Minimalny poziom oceny wynosi 70 punktów (skala od 0 do 100), a dla dzieci do lat 3 wystarczy jedno punkt.

 

Wprowadzenie wypłaty świadczenia wspierającego planowane jest na rok 2024. Jednakże od stycznia nie wszyscy będą uprawnieni do otrzymania tego świadczenia, ponieważ na początku będzie ono wypłacane jedynie osobom o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia. W kolejnych latach świadczenie będzie rozszerzane na kolejne grupy osób.

 

Ocena poziomu potrzeby wsparcia — na czym ma polegać?
 

Przed wypłatą świadczenia wspierającego przeprowadzana będzie ocena poziomu potrzeby wsparcia dla każdej osoby niepełnosprawnej. Ocena ta będzie polegać na dokonaniu przez specjalne zespoły oceny osoby niepełnosprawnej pod względem konieczności zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania określonego poziomu niezależności. W procesie oceny brane będą pod uwagę poziom autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, a także liczba osób lub wsparcie technologiczne wymagane do udzielenia wsparcia oraz obszary życia, w których wsparcie jest niezbędne.

 

Ocena będzie przeprowadzana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, jednakże jeśli osoba ta złoży odpowiedni wniosek, możliwe jest również przeprowadzenie oceny w miejscu wyznaczonym przez zespół.

 

Ocena poziomu potrzeby wsparcia a dotychczasowe orzeczenie o niepełnosprawności.
 

Ważne jest, że ustalanie poziomu wsparcia nie wymaga uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności ani zmiany dotychczasowego orzeczenia. Zespół oceniający poziom potrzeby wsparcia nie będzie weryfikował posiadanych orzeczeń.
 

Odwołanie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Należy pamiętać, że ocena poziomu potrzeby wsparcia jest oddzielną decyzją niezależną od orzeczenia o niepełnosprawności. Decyzję tę będzie również można zakwestionować poprzez wniesienie odwołania od orzeczenia oceny poziomu wsparcia lub poddanie oceny poziomu wsparcia kontroli sądowej.

 

Kryteria decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Według Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej konieczne było wprowadzenie odrębnych kryteriów przyznawania świadczenia, ponieważ orzeczenia o niepełnosprawności opierają się na dokumentacji medycznej, podczas gdy poziom potrzeby wsparcia dotyczy indywidualnych cech funkcjonowania danej osoby. Do tego celu wykorzystywane będzie narzędzie oparte na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

Termin ważnoci decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie ważna przez okres do 7 lat. W przypadku dzieci do 3 roku życia ocena będzie ważna do momentu ukończenia przez nie 3 lat. Ważne jest, że ocena poziomu potrzeby wsparcia nie może być wydana na dłużej niż na okres, na jaki dana osoba została zakwalifikowana jako osoba niepełnosprawna.
 

Od roku 2024 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, ponieważ wtedy rozpocznie się wypłacanie świadczenia wspierającego. Ważne jest jednak, że w 2024 roku świadczenie to otrzymają tylko osoby o najwyższym poziomie wsparcia.

 

Projekt aktu prawnego określający poziomu potrzeby wsparcia znajdziesz TUTAJ