W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

21 czerwca 2023
Poziom potrzeby wsparcia.
Procedura ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

Procedura ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Proponowane zmiany w rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

Organ wydający decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia.
 

Projektowane zmiany w ustawie o rehabilitacji zakładają, że decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie podejmować Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.


Wniosek o ustalenie poziomu wsparcia.
 

Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny będzie mógł  złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek mógł być złożony elektronicznie za pomocą systemu stworzonego przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego lub w formie papierowej.
 

Postępowanie i organy rozpatrujące wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 

Wniosek można złożyć bezpośrednio do organu wydającego decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, czyli do wojewódzkiego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 

Alternatywnie, będzie można skorzystać z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub oddziału, inspektoratu lub biura terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organy pośredniczące mają obowiązek przekazać wniosek do organu wydającego decyzję w ciągu 7 dni.
 

Proponowane zmiany w ustawie o rehabilitacji wprowadzają określone terminy i procedury dotyczące rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji. Zgłoszenie wniosku powinno być rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań lub opinii, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.

Wymagane dokumenty.

 

Wraz z wnioskiem o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia należy dołączyć wypełniony kwestionariusz samooceny potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz opis i przyczyny ograniczeń w wykonywaniu czynności lub zadań uwzględnianych przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia. Ważne jest, aby przedstawione informacje były prawdziwe, ponieważ składanie fałszywych oświadczeń podlega karze.
 

Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby niepełnosprawnej. Przykładowe załączniki mogą obejmować:

  • Aktualne orzeczenie lekarskie - potwierdzenie niepełnosprawności osoby wnioskującej może być wymagane. Orzeczenie lekarskie powinno być wystawione przez specjalistę z odpowiedniej dziedziny medycyny.
  • Raporty diagnostyczne - jeśli osoba niepełnosprawna przeszła szczegółowe badania diagnostyczne, takie jak badania psychologiczne, neuropsychologiczne, logopedyczne itp., mogą być wymagane raporty diagnostyczne.
  • Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność - może być konieczne dostarczenie dokumentów, takich jak zaświadczenie o niepełnosprawności, karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty, które potwierdzają status osoby niepełnosprawnej.
  • Dokumentacja medyczna - jeśli istnieje dokumentacja medyczna dotycząca konkretnej choroby, stanu zdrowia lub zaburzenia, które wpływa na codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, warto dołączyć odpowiednie dokumenty medyczne.
  • Opinie specjalistów - jeżeli osoba niepełnosprawna korzysta z usług specjalistów, takich jak terapeuci, psycholodzy, logopedzi itp., mogą być wymagane opinie tych specjalistów, które potwierdzają obecność i zakres niepełnosprawności.


Odwołanie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 

W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, co umożliwi procesową weryfikację zasadności rozstrzygnięć organu orzekającego.
 

Od decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie przysługiwać odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.


Wydanie nowej decyzji  ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 

Przewiduje się, że osoba, w stosunku do której wydana została decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, może w trakcie okresu jej ważności wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji, w przypadku: 

  • zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzaju wymaganego wsparcia,
  • uwzględnienia normy rozwojowej dziecka oraz potrzeby wsparcia zdrowotnego.


Nowa decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia będzie skutkować uchyleniem przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dotychczasowej decyzji.


Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w przypadku niewypełnienia przesłanek do wydania nowej decyzji ustalającej poziom wsparcia umarza postępowanie.

Również i umarzane będzie postępowanie o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia również w przypadku nierozpatrzenia wniosku o jej wydanie w okresie legitymowania się orzeczeniem o zaliczeniu do niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.


Projekt ustawy regulującej uzyskania ocenę poziomu potrzeby wsparcia znajdziesz TUTAJ.