Wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami było krokiem milowym w poprawie ich sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, mogą ubiegać się
W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNCH ARTYKUŁÓW

30 listopada 2023
Pomoc w uzyskaniu wysokiego świadczenia wspierającego. Odwołanie od decyzji ustalającej  punkty poziomu potrzeby wsparcia.

Rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia  zostało opublikowane. Obowiązuje od 29.11.2023 r.

Obowiązujące od 29 listopada br. rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. poz. 2581). Wprowadza ono specjalną procedurę oceny funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej w związku z wchodzącym w życie od 1 stycznia 2024 r. świadczeniem wspierającym. Jego uzyskanie będzie bowiem uzależnione od tego, ile punktów w liczącej 100 pkt skali potrzeby wsparcia otrzyma osoba niepełnosprawna. 

 

Do 14 listopada trwały konsultacje projektu. Opublikowane 28 listopada rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania przy wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Opisuje też zapisy szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jej poziomu.

 

W ostatecznym tekście rozporządzenia  nieco złagodzono wymogi oceny poziomu potrzeb wsparcia osób niepełnosprawnych w porównaniu z tym, co było zaproponowane w projekcie. 

Początkowo ocena potrzeby wsparcia miała  określać, czy konieczne są: nadzór, częściowa współpraca, substytucja całkowita czy wsparcie specjalne, którym przyporządkowany był współczynnik punktowy (od 0,95 do 1). Natomiast w wersji, która wchodzi w życie, będzie oceniane, czy osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia: towarzyszącego, częściowego, pełnego czy szczególnego, a współczynnik punktowy będzie wynosił od 0,80 do 1.

Podobna  zmiana nastąpiła w przypadku oceny częstotliwości udzielanego wsparcia – sformułowania, czy jest ono potrzebne: prawie nigdy, sporadycznie, dość często, przeważnie, czy zawsze (ze współczynnikiem punktowym od 0,50 do 1), zostały zastąpione przez: czasami, często, bardzo często, zawsze (współczynnik punktowy pozostał ten sam).
Rozporządzenie w stosunku do projektu zawiera też bardziej równomierne podział częstotliwości wsparcia.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia