W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

15 czerwca 2023
Ile można dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne z możliwością dorabiania. Projekt ustawy.

Zgodnie z przewidywaniami, świadczenie pielęgnacyjne z możliwością dorabiania będzie dostępne dla osób, których roczne dochody nie przekroczą 24 tys. zł. Szacuje się, że około 7,8% osób z orzeczoną potrzebą wsparcia będzie mogło skorzystać z tego świadczenia, co daje liczbę około 39 tys. osób. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2020 roku wskazują, że pod koniec tego roku 7,8% osób otrzymywało wynagrodzenie minimalne, a 13,4% osób zarabiało nie więcej niż 50% wynagrodzenia przeciętnego.

 

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile będzie można dorobić od 2024 roku?

 

Ze świadczenia pielęgnacyjnego z możliwością dorabiania skorzystać będą mogły osoby, których dochody roczne nie przekroczą 24 tys. zł.

 

Prognoza liczby osób korzystających z tego świadczenia.


Szacuje się, że ze świadczenia pielęgnacyjnego z możliwością dorabiania skorzysta ok. 7,8% osób posiadających określoną potrzebę wsparcia – co oznacza ok. 39 tys. osób.

 

Z najnowszych dostępnych danych GUS o wynagrodzeniach (za 2020 r., opublikowane w 2022 r.) wynika, że pod koniec 2020 r. odsetek osób otrzymujących wynagrodzenie minimalne (wówczas było to 2600 zł brutto) wynosił 7,8%, natomiast odsetek osób zarabiających nie więcej niż 50% wynagrodzenia przeciętnego (5748,24/2= 2874,12 zł brutto) przeciętnego – 13,4%.

 

Na potrzeby szacunków do OSR przyjęto następujące kwoty wynagrodzeń: Wynagrodzenie minimalne: 4 tys. zł w 2024 (połowa wynagrodzenia minimalnego: 2 tys. zł). Przeciętne wynagrodzenie (na poziomie z IV kwartału 2022): 6733 zł (połowa wynagrodzenia przeciętnego 3366).

 

Wpływ wysokości wynagrodzenia na otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zakładając wzrost wynagrodzeń, wydaje się mało prawdopodobne, żeby przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wzrosło proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Wydaje się raczej, że grupa osób zarabiająca kwotę zbliżoną do wysokości wynagrodzenia minimalnego zwiększy się, wzrośnie również liczba osób osiągających dochody poniżej minimalnych. W związku z tym przyjęto odsetek osób zarabiających w przybliżeniu płacę minimalną na poziomie 20%, zaś odsetek osób osiągających dochody nieprzekraczające połowy przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 13,4%, a połowy minimalnego wynagrodzenia na poziomie 7,8%. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego waloryzowana na dotychczasowych zasadach wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, w 2024 – 14,6%, w 2025 r. – 10%, w latach kolejnych 5%.

 

Nowe orzeczenia i możliwość zrezygnowania z innych świadczeń.

 

Nowe orzeczenie będą mogły otrzymać zarówno osoby, których opiekunowie aktualnie korzystają z któregoś ze świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) i chcą z niego zrezygnować, by powrócić na rynek pracy, jak i osoby, których opiekunowie nie mieli dotychczas przyznanego żadnego świadczenia opiekuńczego. 

 

Planowany wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Założono sukcesywny wzrost wynagrodzenia minimalnego, z którego wysokością powiązane jest nowe świadczenie: o 5% rok do roku. Oszacowano wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2025 na kwotę 3100 zł. 3. W szacunkach kosztów dla finansów publicznych uwzględniono 3% kosztów obsługi w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych. (koszty obsługi obliczane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych – 3% dotacji na realizację świadczeń i składki.


Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym znajdziesz TUTAJ