W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

16 czerwca 2023
Komu przysługuje świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające komu będzie przysługiwać. Projekt ustawy.

Nowa ustawa, nad którą się obecnie pracuje, wprowadza do naszego systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia. Nazywa się to "świadczenie wspierające". Chodzi o to, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym, które najbardziej potrzebują wsparcia. Ustawa określa też warunki, które trzeba spełnić, żeby móc otrzymać to świadczenie oraz jak będzie ono przyznawane i wypłacane.
 

Cel ustawy o świadczeniu wspierającym.

 

Głównym celem tego świadczenia jest pomóc osobom, które mają największe trudności w samodzielnym życiu. Chodzi o to, żeby częściowo pokryć koszty związane z zaspokajaniem ich szczególnych potrzeb. To świadczenie jest inne od innych form wsparcia, takich jak świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Te świadczenia są przeznaczone głównie dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Natomiast świadczenie wspierające będzie bezpośrednio skierowane do samych osób z niepełnosprawnościami.

Osoby uprawnione do świadczenia wpierającego.

 

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać osobom, które:

  • mają decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. W tej decyzji określa się, jak bardzo dana osoba potrzebuje wsparcia.

 

Zgodnie z projektem świadczenie wspierające będzie przysługiwać:

  • dzieci poniżej 3. roku życia, muszą mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 1 do 3 punktów w skali.

  • osoby powyżej 3. roku życia muszą mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeb.

 

Etapy wprowadzania świadczenia wspierającego.

 

Przewiduje się, że planowane świadczenie wspierające będzie wprowadzane stopniowo, w trzech etapach. Pierwszy etap ma ruszyć już w roku 2024. W tym czasie świadczenie będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych, które mają najwyższy poziom potrzeb wsparcia. Szacuje się, że obejmie to około 50 tysięcy osób. Kolejny etap rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku. Wtedy świadczenie zostanie rozszerzone na osoby z niepełnosprawnościami o średnim poziomie potrzeb wsparcia, a obejmie to kolejne 150 tysięcy osób. Ostatecznie, od 1 stycznia 2026 roku, świadczenie wspierające będzie dostępne również dla osób z najniższym poziomem potrzeb wsparcia i obejmie około 300 tysięcy osób.

 

Projektowana ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające będzie przysługiwać niezależnie od dochodu osoby z niepełnosprawnościami. Innymi słowy, nie będzie istniało kryterium dochodowe. Ponadto, to świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Świadczenie wspierające a świadczenia opiekuńcze.

 

Warto zauważyć, że osoba z niepełnosprawnościami nie będzie uprawniona do świadczenia wspierającego, jeśli jej opiekun ma już ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, chyba że wypłata tych świadczeń opiekuńczych została wstrzymana. Jeśli opiekun osoby niepełnosprawnej ubiega się o jedno z tych świadczeń, wypłata zostanie wstrzymana lub rozpatrywanie wniosku zostanie zawieszone. Organ gminny odpowiedzialny za wypłatę świadczeń opiekuńczych będzie otrzymywał informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby uniknąć sytuacji, w której niewłaściwie wypłacane są świadczenia opiekunowi, gdy osoba z niepełnosprawnościami otrzymuje świadczenie wspierające. Wprowadzone zostaną odpowiednie przepisy, które umożliwią wymianę danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedzialnym za świadczenie wspierające, a organami gminnymi odpowiedzialnymi za świadczenia opiekuńcze.

 

Dodatkowo, osoba z niepełnosprawnościami nie będzie uprawniona do świadczenia wspierającego, jeśli przebywa w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub jeśli za granicą przysługuje jej podobne świadczenie.

 

Pełny tekst projektu ustawy o świadczeniu wspierającym odnajdziesz TUTAJ