ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.
Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami sytuacja wygląda daleko od optymistycznych zapowiedzi. Spośród ponad 150 000 złożonych wniosków decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia otrzymało
W pierwszym miesiącu, gdy możliwe było ubieganie się o świadczenie wspierające, liczba rozpoczętych postępowań ponad dwukrotnie przekroczyła prognozy rządowe. Imponująca liczba 96 tysięcy wniosków złożonych w styczniu 2024 roku wyraźnie

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

26 lipca 2023
Świadczenie wspierające. Odwołanie od poziomu potrzeby wsparcia

Świadczenie wspierające od 2024 roku to fakt. Prezydent podpisał ustawę.

Pomimo protestów i ponad 50 tysięcy zebranych podpisów o weto prezydenckie, w dniu 24 lipca ustawa o świadczeniu wspierającym została podpisana.

 

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

 

Podpisana przez prezydenta ustawa o świadczeniu wspierającym niemal całkowicie przebudowuje  dotychczasowy systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Nie będzie łatwo uzyskać świadczenie wspierające, którego wysokość zależeć będzie od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Niestety, wszystko wskazuje na to, że konieczna okaże się pomoc prawnika — eksperta w dochodzeniu należnego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Świadczenie wspierające  będzie przypisane do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna.

 

Świadczenie wspierające będzie dodatkowym wsparciem do wszystkich pobieranych świadczeń np. renty socjalnej, itp. Jednak będzie się ono wliczało do dochodu, jeśli chodzi o odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze z pomocy społecznej.

 

Realizatorem świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niestety, wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej, co często będzie wymagało udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym przez niezależnych od ZUS specjalistów.

 

Poziom potrzeby wsparcia. 

 

Rząd dopiero rozpoczyna prace nad szczegółami skali, według jakiej będą przyznawane punkty poziomu potrzeby wsparcia. Ustawa o świadczeniu wspierającym jedynie ogólnie określa, że punkty potrzeby wsparcia będą przyznawane  na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem osoby z niepełnosprawnością. 

 

Świadczenie wspierające będzie przyznawane na podstawie  poziomu potrzeby wsparcia ustalanego w skali od 0 do 100 punktów.

 

Wejście w życie ustawy o świadczeniu wspierającym.

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. z licznymi wyjątkami, m.in.:

  1. z dniem 1 sierpnia 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące wydłużenia okresu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach dla niektórych płatników składek oraz przepis wyłączający stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z realizacją przepisów dotyczących wydłużenia okresu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach dla niektórych płatników składek.
  2. z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmierzająca do wydłużenia terminów przeprowadzania okresowych szkoleń BHP.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym podpisana - potwierdzenie znajdziesz TUTAJ