W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

01 listopada 2023
Komu przysługuje świadczenie wspierające.

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy projekt rozporządzenia. 

W dniu 31 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Projekt ten ma na celu uszczegółowienie przepisów ustawy o świadczenie wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r.
 

Główne założenia projektu rozporządzenia.
 

 • Rozporządzenie określa kryteria i tryb ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

 • Poziom potrzeby wsparcia będzie określany na podstawie skali punktowej, w zależności od zdolności osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wieku.

 • Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Rozporządzenie przewiduje standaryzację procesu oceny potrzeby wsparcia.

 

W projekcie zawarto zasady i tryb powoływania członków zespołu do spraw oceny poziomu wsparcia na poziomie wojewódzkim. Członków tego zespołu powołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego, wybierając spośród specjalistów takich jak fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarze i inni.

 

Kluczowym elementem rozporządzenia jest wprowadzenie jednolitej metodyki oceny poziomu wsparcia. Proces ten obejmuje wykorzystanie formularza, obserwację, wywiad bezpośredni oraz ocenę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W ocenie uwzględniane są również informacje z kwestionariusza samooceny podane przez osobę, dla której ustalany jest poziom wsparcia.

 

Przewidziane są również precyzyjne zasady dotyczące terminów i miejsc przeprowadzenia czynności orzeczniczych. Informacje te muszą zostać przekazane zainteresowanej osobie lub jej przedstawicielowi nie później niż 7 dni przed planowaną datą.

 

Ważnym aspektem jest również sposób ustalania poziomu wsparcia. Proces ten odbywa się kolegialnie, w składach dwuosobowych, a o wyborze specjalisty decyduje przewodniczący wojewódzkiego zespołu orzekającego.

 

Rozporządzenie zawiera również szczegółowe standardy w zakresie oceny wsparcia oraz regulacje dotyczące kontroli i szkoleń specjalistów.


Kryteria punktowe poziomu potrzeby wsparcia.
 

Kryteria punktowe, na podstawie których będzie ustalany poziom potrzeby wsparcia, są podzielone na cztery kategorie:

 • Pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego obejmuje czynności takie jak:

  • jedzenie,

  • ubieranie się,

  • mycie się,

  • korzystanie z toalety,

  • poruszanie się,

  • komunikacja.
    

 • Pomoc w wykonywaniu czynności instrumentalnych codziennego życia obejmuje czynności takie jak:

  • gotowanie,

  • sprzątanie,

  • robienie zakupów,

  • załatwianie spraw urzędowych,

  • korzystanie z komunikacji publicznej.
    

 • Pomoc w poruszaniu się obejmuje czynności takie jak:

  • poruszanie się po mieście,

  • poruszanie się po domu,

  • korzystanie z transportu publicznego.
    

 • Pomoc w komunikowaniu się obejmuje czynności takie jak:

  • komunikowanie się z innymi osobami,

  • korzystanie z usług telekomunikacyjnych,

  • korzystanie z mediów.

 

Opinie o projekcie rozporządzenia.
 

Opublikowanie projektu rozporządzenia spotkało się z mieszanymi opiniami. Z jednej strony, organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami pozytywnie oceniły fakt, że rząd uszczegółowił przepisy ustawy o świadczenie wspierającym. Z drugiej strony, organizacje te wyraziły zaniepokojenie niektórymi zapisami projektu rozporządzenia, które ich zdaniem mogą utrudniać dostęp do świadczenia wspierającego.
 

Najczęstsze uwagi do projektu rozporządzenia.
 

 • Organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę, że kryteria punktowe, na podstawie których będzie ustalany poziom potrzeby wsparcia, są zbyt rygorystyczne. Ich zdaniem, w wyniku tego, wiele osób z niepełnosprawnościami może nie zostać zakwalifikowanych do otrzymania świadczenia wspierającego.

 • Organizacje te krytykują również fakt, że w projekcie rozporządzenia nie przewidziano możliwości odwołania się od decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
   

Przykładowo, osoba z niepełnosprawnością ruchową, która wymaga pomocy w poruszaniu się po mieszkaniu, ale może samodzielnie wykonywać inne czynności, może otrzymać poziom potrzeby wsparcia I. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która wymaga pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego i czynności instrumentalnych codziennego życia, może otrzymać poziom potrzeby wsparcia II. Osoba z niepełnosprawnością wzrokową, która wymaga pomocy w poruszaniu się po mieście i komunikacji z innymi osobami, może otrzymać poziom potrzeby wsparcia III. Osoba z niepełnosprawnością słuchową, która wymaga pomocy w porozumiewaniu się z innymi osobami, może otrzymać poziom potrzeby wsparcia IV.

 

Obecnie projekt rozporządzenia jest w fazie konsultacji społecznych. Organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami apelują do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o uwzględnienie ich uwag w ostatecznym kształcie rozporządzenia. Organizacje te podkreślają, że świadczenie wspierające jest istotnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwala im na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 

Możliwe zmiany w projekcie rozporządzenia.
 

W związku z krytyką ze strony organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej może rozważyć wprowadzenie następujących zmian w projekcie rozporządzenia:

 • Zmniejszenie liczby punktów wymaganych do uzyskania każdego poziomu potrzeby wsparcia.

 • Wprowadzenie możliwości odwołania się od decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 • Doprecyzowanie kryteriów punktowych, aby były bardziej sprawiedliwe i uwzględniały indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
   

Ostateczny kształt rozporządzenia będzie znany po zakończeniu konsultacji społecznych, które potrwają do 14 listopada 2023 r.

 

Uwagi należy złożyć lub przesłać na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub na adres e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Koordynator:
Krzysztof Kosiński, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych