W Polsce trwa debata nad istotnymi zmianami w systemie rent socjalnych. Ostatnie obrady Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Włączania Społecznego, które miały miejsce 9 maja, zaowocowały przyjęciem poprawek
Do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające; do 2 maja rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków; 1,5 tys. osób otrzymało już świadczenie na łączną kwotę 18,5 mln zł
ZUS przyznał zaledwie 66 świadczeń wspierających. Wydano 20 decyzji o odmowie świadczenia z powodu niespełnienia kryterium punktowego. W 2977 sprawach ZUS pozostawił sprawę bez rozpatrzenia z powodu popełnionych błędów formalnych.

Copyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

19 czerwca 2023
Odwołanie od decyzji poziomu potrzeb wsparcia. Świadczenie wspierające

Zaproponowany system oceny poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest pełen kontrowersji.

Kontrowersje w nowym systemie oceny poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych — opinie i analizy stowarzyszeń i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Przyjrzyjmy się podsumowaniu argumentów  i obaw ekspertów.

 

 1. Przy ocenie poziomu potrzeby wsparcia niezbędne jest oprócz dobrze skonstruowanego formularza uwzględnienie diagnozy i dokumentacji medycznej, a także opinii lekarza prowadzącego i lekarzy specjalistów.
   
 2. Aktualnie proponowany formularz oceny potrzeb wsparcia nie spełnia wymagań dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oprócz ruchowej. Formularze oceny potrzeby wsparcia muszą być dostosowane do specyfiki i potrzeb różnych rodzajów niepełnosprawności. Konieczne jest stworzenie różnych formularzy odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności, uwzględniających polskie uwarunkowania. Powinna również istnieć możliwość uwzględnienia uwag, takich jak konkretnych problemów w codziennym funkcjonowaniu, które nie są uwzględnione w skali (np. odmawianie jedzenia lub zapominanie o nim przez osobę, lęk przed opuszczeniem domu itp.), za które również przyznawane są punkty.
   
 3. Formularz oceny potrzeby wsparcia, jest skonstruowany jest w sposób, który może prowadzić do nadużyć i subiektywnych ocen. Wyklucza również całe grupy osób z  niepełnosprawnościami, takie jak osoby z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i chorobami rzadkimi. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które są w stanie samodzielnie przemieścić się do łazienki, nie uzyskają minimalnych 70 punktów w obecnie proponowanej skali BVD, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia.
   
 4. Istnieje także ryzyko nadużyć związanych z brakiem istotnych informacji, nieostrością kryteriów lub uogólnieniem sytuacji danej osoby w zakresie funkcjonowania.
   
 5. Ocena osoby nie może być dokonana w ciągu kilkunastu minut przez jedną komisję. Wymaga to narzędzi formalnych, takich jak formularz oceny, ale przede wszystkim dłuższego kontaktu z ocenianą osobą, znajomości jej codziennego życia, lokalnych, rodzinnych i społecznych uwarunkowań, a także wiarygodnych danych i informacji. Informacje te mogą pochodzić z obserwacji, wywiadów z bliskimi lub osobami świadczącymi wsparcie.

 

Przykładowe ogłoszenie kontrowersji związanych z proponowaną oceną poziomu potrzeb wsparcia dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ